Свободни места за специализация и провеждане на практическо обучение

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД Сандански обявява следните свободни места за практическо обучение на магистър – лекари, и практическо обучение/учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“:

Свободни места за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:

– КАРДИОЛОГИЯ                     – 2 места

– ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – 1 места

– ХИРУРГИЯ                             – 1 места

– АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 2 места

Места за практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по направление „Здравни грижи“

–   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  – 5 места

–   АКУШЕРКА                        – 1 място

–   КЛИНИЧЕН ЛАБОРАНТ   – 1 място

–   РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ  – 2 места

  1. Желаещите да кандидатстват за горепосочените места, следва да представят следните документи:

–  Заявление по образец / от интернет страницата на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД/

–  Диплома за завършено висше медицинско образование  / нотариално заверено копие за магистри – лекари /

– Уверение за завършен IV курс на обучение за специалистите от направление „Здравни грижи“, книжка за провеждане на учебна практика

–  Автобиография

Документи ще се приемат в срок до 31.07.2017г.

Приема на специализанти ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя.

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването.

Лекари работещи на трудов договор в МБАЛ „Свети врач“ ЕООД, кандидатстващи  за специализация  ще бъдат с предимство.

Публикувано на