ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

Утвърдена от Общото събрание на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД
на свое заседание от 10.06.2022 г.

 • Изисквания към кандидатите за управител:

Управител може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

 1. Има придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по „здравен мениджмънт“ или придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 2. Има най-малко 5 години професионален опит;
 3. Не е поставен под запрещение;
 4. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. Не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 6. Не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. Не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. Не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. Не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, като тази забрана се прилага, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
 11. Не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, като тази забрана се прилага, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
 12. Не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. Не може да бъде управител лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Проверка за наличие на съвместимост с изискванията по т. 1 – 8 се извършва при подбора на кандидатите, а за наличие на съвместимост с изискванията на т. 9 – 13 се извършва преди назначаването на избрания кандидат от компетентния орган по назначаването.

– Изискуеми документи:

 1. Заявление за участие в обявената конкурсна процедура, подписано от кандидата – по образец;
 2. Професионална автобиография;
 3. Документ за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ по медицина и документ за придобита квалификация по „Здравен мениджмънт“ или документ за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. – нотариално заверени копия;
 4. Документ за наличие на професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на управител – най- малко 5 години: трудова книжка или друг подходящ документ, удостоверяващ професионален опит – нотариално заверени копия или оригинал.
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Удостоверение за липса на правни ограничения /поставяне под запрещение/, издадено от Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от съответната община по постоянен адрес на кандидата.
 7. Удостоверение за несъстоятелност, издадено от Окръжен съд в случай че кандидатът е бил регистриран като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество; относимите обстоятелства се декларират в заявлението.
 8. Удостоверение за несъстоятелност, издадено от Окръжен съд в случай че кандидатът е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването; относимите обстоятелства се декларират в заявлението.
 9. Писмена разработка – концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление; разработката трябва да включва програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Писмената разработка се представя в отделен запечатан плик;

Кандидатите в конкурса могат да получат от Деловодството на дружеството в срока, определен за краен за подаване на документи: правила за провеждане на конкурсната процедура; образец на заявление; информация за текущото състояние на предприятието, неговата стратегия, цели и предизвикателства; документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, както и проект на договор за възлагане на управлението.

–           Критериите за подбор и показатели за тяхното изпълнение:

Критерии за подбор:

1. Подходяща образователно-квалификационна степен по посочените по- горе конкретни специалности, които предпоставят знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията на длъжността управител в предприятието;

2. Професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на управител;

3. добра репутация;

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според спецификата на предприятието – лечебно заведение за болнична помощ: познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването; умения в областта на оперативното управление; в областта на стратегическото планиране; комуникативни способности и организационни способности; способност да се планират и взимат управленски решения;

Показатели:

По т. 1 от критериите: За образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности с оглед спецификата на предприятието и неговите нужди се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

По т. 2 от критериите: Като показатели за оценка на професионалния опит се използват минимален брой години опит в професията, на ръководна длъжност – 5 години.

По т. 3 от критериите: Кандидат за управител се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидат се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на съдружниците, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

По т. 4 от критериите: степен на познаване на нормативната уредба; в областта на стратегическото планиране – умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация, способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем; умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на отрасъла, в който то функционира, умение да се планират и управляват промени и др.; административни умения, професионални и делови качества-  – Комуникативни способности и организационни способности: в областта на оперативното управление- умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се постигат резултати чрез различни подходи, да се вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена информация; Способност да се планират и взимат управленски решения; да се предлагат няколко решения на един проблем, като се взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. Съответствието с този критерий се оценява от комисията на втори и трети етап от конкурсната процедура- оценка на писмените разработки и събеседване с кандидатите.

Етапи на провеждане на конкурсната процедура:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и допускане на кандидатите на база на представените документи;
 2. Провеждане на писмената част от конкурсната процедура: оценяване на представените от кандидатите писмени разработки /концепция за развитие на предприятиетои приноса на кандидата към нговото управление за 3- годишпен период/ и допускане до следващата част на кандидатите, получили оценка над минималната.
 3. Изпращане по електронна поща на покана до допуснатите кандидати и провеждане на събеседване с тях;
 4. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.
 5. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до упълномощените представители на съдружниците в Общото събрание и внасянето му в Общинските съвети за вземане на решение и избор на управител.

–           Критерии и методика за оценка на кандидатите:

Оценката на писмената разработка се формира въз основа на следните критерии:

 1. 1.Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение; степен на познаване тенденциите в отрасъла и ползване на различни източници на информация,
 2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност; анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; в областта на стратегическото планиране – умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието;
 4. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
 5. Логическа структура на разработката;
 6. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

Писмената разработка представлява концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление; разработката трябва да включва програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и да бъде в съответствие с приетите цели и стратегия на предприятието, съдържащи се в глава Седма от правилата за провеждане на конкурса.

 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика; да се познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на информация,
 2. Степен на познаване на нормативната уредба;
 3. Способност да се планират и взимат управленски решения; да се предлагат няколко решения на един проблем, като се взема информирано решение и се предвидят възможните последици;
 4. Административни умения, професионални и делови качества;, да се мотивират членовете на екипа, да се постигат резултати чрез различни подходи, да се вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена информация;
 5. Комуникативни способности и организационни способности; в областта на оперативното управление – умение да се ръководи, да се организира работата в екип;
 6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем; умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на отрасъла, в който то функционира, умение да се планират и управляват промени и др.;

 Оценката на писмената разработка и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестдесетобалната система, като най-високата оценка е присъждане на 60 точки за всеки етап. Максималният брой точки за всеки от посочените критерии е 10. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от писмената разработка и от проведеното събеседване не по-ниска от 45 точки.

Краен срок за подаване на документи: 27.06.2022 г., работно време на Деловодството: 16:30 часа.

Място на подаване: МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр. Сандански, Паркова зона, Административен блок, ет. 2, Деловодство. Дата и час за отваряне и разглеждане на подадените заявления: 28.06.2022 г. от 10:00 часа.

Начин на комуникация с комисията за провеждане на конкурсната процедура: Искане на разяснения по правилата за провеждане на конкурсната процедура може да се подават в Деловодството на дружеството. Тел. за контакт: 0885612638.

Публикувано на

Още