МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: лекарствоизлъчваща балон- система Уникален код в РОП 9032282/28.07.2014 г.

Доставка на медицински изделия- лекарствоизлъчваща балон-система.

Публикувано в Новини, Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /Уникален код в РОП: 9032250/ 25.07.2014 г./ ангиографски изделия

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за Ангиографска лаборатория“

Публикувано в Профил на купувача

Откриване на процедура по ЗОП -25/07/2014г.

“Доставка на гориво за отопление / природен газ/ за нуждите на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, по периодични заявки на Възложителя, съгласно спецификация.”, обявена в РОП под № 00998-2014-0003/ 24.07.2014 г.

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Публична покана 07.07.2014 г.

МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, в качеството си на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, отправя настоящата публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспорт на пациенти на хемодиализно лечение от местоживеенето им / населени места от община Сандански и община Петрич/ до Отделението по Хемодиализа към МБАЛ „Свети Врач” ЕООД и обратно, съгласно утвърден от Възложителя график”

Публикувано в Профил на купувача

Публична покана 30/05/2014г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за Ангиограф”

Публикувано в Профил на купувача