МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Полезна информация

Права и задължения на болните

Задължения на болните

 • Да съблюдават разпределението на времето и предписания режим
 • Да изпълняват предписанията и указанията на медицинския персонал
 • Да не влизат в пререкания с персонала. При възникнали взаимоотношения с медицинския персонал ,други болни или посетители да отнасят въпроса за разрешаване съответно от дежурния персонал, старшата медицинска сестра, дежурния лекар, началник отделението или ръководството на болницата
 • Да не пушат по време на престоя им в болницата
 • Да не въвеждат външни лица в отделението
 • Да не внасят хранителни продукти, бельо и други вещи без разрешение на медицинския екип
 • Да не напускат района на болницата
 • Да поддържат висока лична хигиена и добър, санитарно-хигиенен ред в болничните помещения
 • До опазват болничната собственост
 • При констатация на пропуски и нередности от всякакво естество да информират незабавно дежурния персонал

Права на болните

 1. Пациентът има право на свободен избор на лекар в МБАЛ “Югозападна болница” при условията и реда на Наредбата за достъпа на здравно-осигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
 2. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар;
 3. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар от МБАЛ “Св. Врач” относно диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
 4. Пациентът има право да участва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
 5. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицин-ската помощ и видовете медицински услуги, които предлага МБАЛ “Югозападна болница”, правилата, реда, условията и времевия график за получаването им, както и за собствените си права;
 6. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата за добра медицинска практика и приетите стандарти за лечение;
 7. Медицинските специалисти в МБАЛ “Югозападна болница” извършват прегледи, изследвания и провеждат лечение, след като пациентът или негов законен представител даде информирано съгласие за тях;
 8. Медицинска помощ без съгласие на пациентът може да се окаже в следните случаи:
  • Когато помощта има спешен характер, но физическото или психичното състояние на пациентът за момента не позво-ляват получаването на информираното му съгласие;
  • Когато лечебното заведение не е било своевременно уведомено, че пациентът, неговите настойници или попечители възразяват срещу получаването на медицинска помощ;
  • Когато пациентът е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно или ограничено запрещение и е невъзможно да се получи съгласие от негов родител, настойник или попечител, или когато няма такива;
 9. Пациентът има право на поверителност на информацията, свързана с медицинската помощ, която палучава;
 10. МБАЛ “Югозападна болница” може да използва медицинската информация относно даден пациент в следните случаи:
  • Пациентът е дал съгласието си за разкриване на медицинската информация;
  • Ако това е предвидено в закон;
  • Разкриването е за целите на лечението на пациента от друго лечебно заведение;
  • Разкриването на медицинската информация е от жизнено значение за защитата на здравето на други хора или на обществеността. В тези случаи решението се взема от лекарска комисия, която уведомява пациента за взетото решение;
  • Разкриването е за целите на здравната статистика, научни публика-ции или за управленски или препода-вателски цели, след като всяка информация идентифицираща пациента, е била премахната;
 11. Пациентът и членовете на неговото семейство имат право да бъдат информирани за условията и реда за даряване на органи и тъкани;
 12. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда;
 13. Пациентът има право да бъде посещаван в МБАЛ “Югозападна болница” от своя общопрактикуващ лекар при условията и по реда на чл.22 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
 14. Пациентът има право да приема или отказва посетители по време на престоя си в МБАЛ “Югозападна болница”;
 15. Пациентът има право на обезболяваща терапия при установени правила и процедури за нейното провеждане;
 16. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояния на безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на неговото достойн-ство;