Откриване на процедура по ЗОП -25/07/2014г.

МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, в качеството си на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки и Решение № 09-261/ 22.07.2014 г. на Управителя на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво за отопление / природен газ/ за нуждите на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, по периодични заявки на Възложителя, съгласно спецификация.”обявена в РОП под № 00998-2014-0003/ 24.07.2014 г.

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчката, са подчинени на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на ЗОП (ППЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с Решението за откриване на Процедурата и Обявлението на ел. страница на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg/ http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=5625&menu_id=1/  както и от приложената документация.

За допълнителна информация: тел. 0746/ 34342; +359889010113- Валентина Глинджурска- юрисконсулт.

Моля изтеглете Документацията за участие:

ДОСТАВКА НА ГАЗ

Публикувано на

Още