Откриване на процедура по ЗОП

МБАЛ „СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:  „ Доставка на медицински изделия- стентове за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”.

Цена на тръжните документи 15 /петнадесет/ лева. Същите се закупуват в срок до 16.30 часа на 19/11/2013 г. от Касата на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, гр. Сандански или чрез куриерска служба, след като се заплати таксата по банковата сметка, посочена в Обявлението за поръчка на сайта на АОП.

За да разгледате Спецификацията за стентове за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” вижте линка по-долу:

Спецификация Стентове

Публикувано на

Още