МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Неврология

Апаратура

Отделението разполага с апартура за второ ниво, съгласно медицинския стандарт по Неврология.

Неврологично отделение е оборудвано с всички необходими апарати и инструментариум за осъществяване на своята дейност, основните, от които са:

  • ЕМГ апарат

  • ЕЕГ апарат

  • Доплеров сонограф

  • Електронистагмограф

  • Дефибрилатор

  • Инфузионни помпи

  • Кардиомонитор

  • Приспособления за болните – инвалидни колички (2бр.), антидекубитален дюшек (5 бр), комбиниран тоалетен стол (1 бр), проходилки и др.

Отделението има готовност за кардио-пулмонална реанимация, с набор за интубация, мануално обдишване и сърдечен масаж, апарат тип Амбу, ларингоскоп и аспирационни помпи.

Отделението разполага с необходимите пособия за парентерална инфузия и преливане на кръв и кръвни съставки.