МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Клинична лаборатория

Дейност

Клинична лаборатория към МБАЛ“ Свети Врач“ЕООД – гр. Сандански извършва широк спектър от клинико-химични, хемостазиологични и хематологични изследвания, съобразно унифицирани аналитични принципи, осигуряващи аналитична надеждност на резултатите. В лабораторията се прилагат международно приети стандартни методи за показатели с доказана диагностична стойност.

1. Анализ на кръвна картина:

 • хемоглобин /Нв/ – колориметрия на хемоглобин-цианиден комплекс – автоматично определяне;
 • левкоцити /WВС/ – камерно броене и автоматично изброяване;
 • хематокрит /Ht/ – автоматично изчислен от хематологичния брояч;
 • еритроцити /RВС/ – автоматично изброяване; – изчислени еритпроцитпни показатели:
 • МСV – среден обем на еритроцитите Нt/Еr – хистограма;
 • МСН – средно хемоглобиново съдържание Нb/Еr;
 • МСНС – средна концентрация на хемоглобина в единичния еритроцит Нb/Нt;
 • RDW – широчина на разпределение на еритроцитите/индиректен показател за ретикулоцитоза;
 • морфология на еритроцити – светлинна микроскопия на кръвна натривка, оцветена по Романовски-Гимза;
 • ретикулоцити – микроскопски метод на Хелмайер;
 • диференциално броене на левкоцити /ДКК/ — автоматично от хематологичния брояч в три части – Ly, Sg и MID и светлинна микроскопия с диференциране на 100 клетки и морфология на левкоцитите;
 • тромбоцити /PLT/ – автоматично изброяване от хематологичния брояч и светлинна микроскопия за морфология на Тr, среден обем на тромбоцити /МРV/;
 • СУЕ – метод на Вестергрен и Панченко.

2. Хемостаза:

 • време на кървене – метод на Дюк;
 • протромбиново време /РТ / – едностъпален тест на Квик-коагулометрия на активност – реф. ст-сти-70-110% INR 0.95-1.15;
 • активирано парциално протромбиново време АРТТ/ коагулометрия на активност по Родман et al. – реф. ст-сти 25-35 сек.;
 • Фибриноген – коагупометрично определяне по Клаус – реф. ст-сти- 2, 0-4.0 g/1;

3. Анализ на урина:

 • оценка на макроскопски вид-цвят, прозрачност;
 • рН-експресни тестове;
 • относително тегло – измерване с уринометър и чрез сухи тестове /при недостатъчно количество урина/;
 • белтък – качествено доказване чрез денатурация с 20% сулфосалицилова к-на и със сухи тестове;
 • глюкоза – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • кетонни тела – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • уробилиноген – „мокра проба“ с реактив на Ерлих и експресни сухи тестове;
 • билирубин – „мокра проба“с реактив на Трусо и полуколичествено определяне чрез експресни тестове;
 • кръв – чрез експресни сухи тестове;
 • седимент-цитологично изследване при стандартни условия на светлинна микроскопия;
 • количествено изследване на урина – глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, калций, фосфор, амилаза, общ белтък, натрий, калий.

4. Анализ на ликвор:

 • оценка на макроскопски вид, цвят, прозрачност, фибринова мрежа;
 • нативно изброяване на клетки с обикновена светлинна миксроскопия;
 • диференциране на типа клетки в обогатен чрез центрофугиране ликвор и оцветен по Романовски-Гимза препарат;
 • белтък в ликвора;
 • глюкоза в ликвора; АСАТ; ЛДХ и КК.

5. Анализ на пунктати /плеврален, коремен/:

 • диференциране на типа клетки, – микроскопиране на седимента в обогатен чрез центрофугиране пунктат и оцветен по Романовски-Гимза препарат.
 • общ белтък, албумин, глюкоза, амилаза, LDH.

6. Кръвно – газов анализ /КАС/:

 • рН на кръвта -7.36-7.44;
 • парциално налягане на въглероден диоскид -рСО2 -.4.66-5.99кРа
 • бикарбонати /НСОЗ/ -21-26ттоl /l;
 • парциално налягане на кислорода рО2 – 10.66-13.33кРа;
 • кислородна сатурация Оsat -94-98%.

7. Клинична химия – изследване на субстрат, ензими и електролити

През последните три години се въведоха нови показатели – LDL – холестерол, общ Са, липаза, LDH, тропонин cТnI – количествено изследване, Д-димер количествено изследване, CRP – количествено изследване.