МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Кардиология

Дейност

Основната задача на отделението по Кардиология е постоянно развитие и внедряване на най-новите методи на лечение и технологии с цел качественото и своевременно обслужване на пациентите.

Дейността на отделението е насочена към висококвалифицирана диагностика, използване на медикаментозни и интервенционални методи и алгоритми, прогнозиране на хода на болестта, прилагане на качествено терапевтично поведение и лечение, профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести при пациентите със сърдечно-съдови заболявания и подготовка на пациентите за сърдечна операция.

Приема на болен в отделението обхваща следните дейности -информиране на пациента, относно характера на заболяването му, целта на приемане в стационара, необходимостта от извършване на диагностични и лечебни процедури както и реда за заплащане на диагностиката и лечението на неговото заболяване, организация на своевременното и правилно попълване на цялата медицинска документация, свързана с прием на пациента в отделението, запознаване на пациента с правилника за вътрешния ред, настаняване на пациента в болничната стая.

Отделението работи по 14 клинични пътеки, като стриктно се спазват изискванията на Здравната каса и утвърдените медицински практики за лечението на пациентите.

Списък на клинчните пътеки, по които работи отделението по Кардиология:

№ НА КПИМЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
38Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания /за лица над 18 години/
39Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация /за лица над 18 години/
44Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове /за лица над 18 години/
45Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания /за лица над 18 години и с изключение на процедури 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53, 39.90/
47.1Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47.2Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
48Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
50Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
55Заболявания на миокарда и перикарда /за лица над 18 години/
56Ритъмни и проводни нарушения
59Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик /за лица над 18 години/
60Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик /за лица над 18 години/

От 2009г. в отделението функионира Ангиографска лаборатория за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти под ръководството на доцент и доктор на медицината – Диана Смилкова с придобити специалности по Вътрешни болести и Кардиология, придобила квалификация по Инвазивна кардиология. В лабораторията се извършват годишно около 950 диагностични изследвания и инвазивни процедури /балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези/ по всички най-модерни, съществуващи в момента методики.

Функционален сектор

В него се извършват високоспециализирани изследвания като:

  • работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка
  • Холтер ЕКГ мониториране
  • 24 часово мониториране на артериално налягане
  • Доплер-сонография на мозъчни
  • периферни и бъбречни артерии
  • венозен Доплер на долни крайници
  • ехокардиография, включително трансезофагеална.

Отделението по Кардиология е и база за обучение на специализанти.