МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Диагностично-консултативен блок

Дейност

В Диагностично-консултативния блок на болницата се осъществява:

 1. Приема на пациенти, където въз основа на прецизиране, основаващо се на критериите за спешност и неотложност пациентите се:
  • Приемат незабавно
  • Включват в „ лист за чакащи” , чрез който се планира датата на приема.
 2. Попълва се необходимата медицинска документация
 3. Провеждат се консултации
 4. Пациентите се насочват към други лечебни заведения или специалисти с мотивирано становище
 5. Извършват се необходимите диагностични изследвания, а при необходимост и медицински манипулации по спешност
 6. Извършва се пълна или частична санитарна обработка

В Диагностично-консултативния блок се обслужват безплатно:

 1. насочените от Звеното за спешна медицинска помощ с надлежно попълнени документи
 2. насочените с направление от общопрактикуващите и специалистите на извънболнична практика, сключили договор с НЗОК (талон №7 в два екземпляра)
 3. пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и потърсили я в Консултативно- диагностичния блок. Преценката се осъществява от лекар от Болницата и се отразява  в медицинската документация.

Всички пациенти, извън посочените в т.1, 2 и 3 заплащат за предоставените услуги по ценоразпис, утвърден от Управителя на Болницата. За заплатените услуги задължително се издава финансов документ: касова бележка, фактура и др.