ОБЯВА

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, Заповед на Управителя № 05- 329/ 04.11.2015 г.

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

Началници на следните отделения:

 1. Отделение по Физиотерапия, рехабилитация и водолечение
 2. Отделение по Ортопедия и травматология
 3. Очно отделение
 4. Отделение по обща и клинична патология

Изисквания за заемане на длъжностите за началник- отделение:

 1. a) Висше образование „Медицина” с ОКС „Магистър по медицина”
 2. b) Придобита медицинска специалност по профила на отделението:
 3. c) Минимум 5 години стаж по специалността
 4. d) Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика;

Необходими документи за допускане до конкурс:/ заверени от кандидата копия/

 • Заявление за участие- по образец
 • Професионално- биографична характеристика
 • Диплома за завършено висше образование
 • Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация
 • Удостоверение за членство в БЛС
 • Трудова книжка

Място за получаване на Документация за участие и на подаване на документите- Деловодството на МБАЛ „Свети Врач”. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

Срок за подаване на документи– 1 /един/ месец от датата на публикацията на обявлението във в. „Струма”.

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Допускане до участие- подбор по документи

Втори етап: Събеседване с цел оценяване на професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

Публикувано на

Още