ОБЯВА

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, Заповед на Управителя № 05- 328/ 03.11.2015 г.

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 Началници на следните отделения:

 1. Хирургично отделение
 2. Неврологично отделение
 3. Акушеро- гинекологично
 4. Детско отделение
 5. Отделение по Образна диагностика
 6. Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 7. Вътрешно отделение
 8. Кардиологично отделение
 9. Отделение по Хемодиализа
 10. Клинична лаборатория
 11. Микробиологична лаборатория

 

 Главна медицинска сестра

при следните условия:

Изисквания за заемане на длъжностите за началник- отделение:

1.Висше образование „Медицина” с ОКС „Магистър по медицина”

2.Придобита медицинска специалност по профила на отделението:

*За Началник на Отделение по Хемодиализа: в съответствие с мед. стандарт „ Диализно лечение“ кандидатът следва да отговаря на изискването за специалност „ Нефрология“, съгласно чл. 68, ал. 2 и 3 от ЗЛЗ.

* За началник на Вътрешно отделение – мед. специалност по Вътрешни болести и придобита II-ра специалност от следните: „Пневмология и фтизиатрия“, или „Гастроентерология“, или „Нефрология“.

3.Минимум 5 години стаж по специалността

4.Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика;

Изисквания за заемане на длъжността Главна мед. сестра:

 1. Висше образование с ОКС „Специалист“ „ Бакалавър” или „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“
 2. Висше образование с ОКС „бакалавър” или „ магистър” по специалността „ Управление на здравните грижи”.
 3. Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика;

Необходими документи за допускане до конкурс:/ заверени от кандидата копия/

 • Заявление за участие- по образец
 • Професионално- биографична характеристика
 • Диплома за завършено висше образование
 • Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация
 • Удостоверение за членство в БЛС, съответно БАПЗГ.
 • Трудова книжка

Място за получаване на Документация за участие и на подаване на документите– Деловодството на МБАЛ „Свети Врач”. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

Срок за подаване на документи– 1 /един/ месец от датата на публикацията на обявлението във в. „Струма”.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Първи етап: Допускане до участие- подбор по документи
 • Втори етап: Събеседване с цел оценяване на професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.
Публикувано на

Още