МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Югозападна болница

История

Болницата в Сандански съществува от 1940 г., като ползвайки почивна база на ВМРО Санданска околия се сдобива със собствен стационар. В тогавашните условия на частна медицинска практика и относително слабо застъпено обществено здравеопазване, където държавната власт се е грижела предимно за санитарното и хигиенно-епидемиологично осигуряване на населението, Околийският стационар е бил относително малко звено от структурата на здравната система в района, ангажирана почти изключително с осигуряване на стационарна помощ за населението от околията.

След промените в здравната политика на страната настъпили постепенно със завземането на властта от комунистите и въвеждането на модел на здравеопазване, подобен на действащия в СССР, към съществуващият стационар се разкриват нови звена. В структурата на Околийската, впоследствие – Районна болница са включени градска поликлиника и селски здравни служби и участъци, системата на зъболечението и зъботехниката. Със забраната на частната лекарска и зъболекарска практика със Закон за народното здраве от 1973 г., Общинската болница (тогава именувана Районна), се превръща в единственото звено на територията на общината, осигуряваща здравна помощ за местното население. Апогеят на системата е в началото на 80-те години, когато в структурата са ангажирани на работа 720 души персонал (здравни работници).

През 1991 г. собствеността върху болницата е прехвърлена от държавата върху общината със заключителните разпореди на Закона за Местното самоуправление. През същия период от структурата на Болницата отпадат зъболечението и зъботехниката. По това време са и първите опити за пренасочване на част от достационарната помощ към частно практикуващи лекари и зъболекари. През периода 1991 – 1999 г., въпреки немалкото усиля на част от персонала на болницата и свободно практикуващи, Болницата успя да запази почти изключителен монопол върху здравните дейности на територията на община Сандански и обслужвания от нея район.