МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Откриване на процедура по ЗОП -25/07/2014г.

“Доставка на гориво за отопление / природен газ/ за нуждите на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, по периодични заявки на Възложителя, съгласно спецификация.”, обявена в РОП под № 00998-2014-0003/ 24.07.2014 г.

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Публична покана 07.07.2014 г.

МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, в качеството си на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, отправя настоящата публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспорт на пациенти на хемодиализно лечение от местоживеенето им / населени места от община Сандански и община Петрич/ до Отделението по Хемодиализа към МБАЛ „Свети Врач” ЕООД и обратно, съгласно утвърден от Възложителя график”

Публикувано в Профил на купувача

Публична покана 30/05/2014г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за Ангиограф”

Публикувано в Профил на купувача

Откриване на процедура по ЗОП

Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Доставка на медицински изделия – Системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав /Стент- системи/ за нуждите на звено „Инвазивна кардиология”

Публикувано в Новини

Откриване на процедура по ЗОП

МБАЛ „СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ Доставка на медицински изделия- стентове за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД

Публикувано в Новини