ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в публично събитие по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, в качеството си на Проектен бенефициер 3 по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, реализиран по програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни и обществеността на публично събитие, което е в изпълнение на резултат 2.3.1 по проекта. В рамките на събитието участниците ще бъдат запознати с дейностите по проекта и техния напредък.

Събитието ще се проведе на 14.12.2021 г. от 14 ч. в комбиниран присъствен формат – онлайн (посредством платформата Microsoft Teams) и на живо – в конферентна зала в сградата на община Петрич, гр. Петрич. С цел осигуряване на здравна защита на участниците в събитието, присъстващите на живо следва да удостоверят наличието на валиден Европейски цифров COVID-сертификат.

При желание за участие в събитието изпратите заявка на e-mail: fidelity.rise@gmail.com до 13.12.2021 г., като уточните предпочитания формат на присъствие.

Проект „RemoteCARE“ има за цел да подобри достъпа до първична здравна помощ в трансграничните селски територии, в които населението има затруднен достъп до здравни заведения. Посочената цел ще бъде постигната чрез съвкупност от взаимообвързани трансгранични дейности, в които ключова роля заема провеждането на безплатни медицински прегледи на жители от селектирани села, разположени на територията на общините Ореокастро, Петрич и Сандански. Прегледите се извършват от два мобилни екипа от медицински специалисти (един в Гърция и един в България), оборудвани с придобито по проект „RemoteCARE“ медицинско и ИКТ оборудване и медицински бус, функциониращи заедно под наименованието „мобилно звено“. Работата на мобилните екипи се обезпечава и от специализирани софтуери, разработени от Проектен бенефициер 2.

INVITATION

for participation in a public event under project 1819 „Healthcare Service Provision“, Acronym „RemoteCARE“, Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

MHAT „Southwestern Hospital“ Ltd., in its capacity of Project Beneficiary 3 within project 1819 „Healthcare Service Provision“, Acronym „RemoteCARE“, implemented under the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme, is pleased to invite all stakeholders and the public at a public event, which is in implementation of deliverable 2.3.1 of the project. During the event, participants will be introduced to project activities and their progress.

The event will be held on 14.12.2021 from 2 p.m. in a combined attendance format – online (via the Microsoft Teams platform) and live – in a conference hall in the building of the Municipality of Petrich, Petrich. In order to ensure the health protection of the participants in the event, all participants in the conference hall in the building of the Municipality of Petrich must certify the existence of a valid European digital COVID-certificate.

If you wish to participate in the event, send a request to e-mail: fidelity.rise@gmail.com by 13.12.2021, specifying the preferred format of attendance.

Project “RemoteCARE” aims to improve the access to primary health care in the rural cross border areas where population has difficult access to healthcare units.

This goal will be achieved through a set of interconnect-ed cross-border activities, in which a key role plays the conduction of free examinations of residents of select-ed villages located in the municipalities of Oreokastro, Petrich and Sandanski. The examinations are performed by two mobile teams of medical specialists (one in Greece and one in Bulgaria), equipped with medical and

ICT equipment and a medical bus obtained within the “RemoteCARE” project, and functioning together under the name „mobile unit“.

The work of the mobile teams is also assisted by specialized software developed by Project Beneficiary 2.

https://remotecare2020.eu/

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите страни, на Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Проект „Remote Healthcare Service Provision”, акроним „RemoteCARE”, Договор за БФП № B2.9a.06, е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

The contents of this document are sole responsibility of MPHAT Southwest hospital“Ltd. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Project „Remote Healthcare Service Provision”, Acronym „RemoteCARE”, Subsidy contract No. B2.9a.06, is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Публикувано на

Още