О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛ „ СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД, гр. Сандански

обявява свободни работни места / 9- мед.сестри; 3- лекари/  в Неврологично отделение по „ Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007- 2013 г.“, по която същата е бенефициент с одобрен Проект „ Епилептичен спектър”

Желаещите могат да се запознаят с Условията на Програмата, респективно да заявят интерес за участие в нея до 12:00 часа на 02.05.2012 г./ сряда/  в Деловодството на Болницата.

От ръководството

Публикувано на