Откриване на процедура по ЗОП

МБАЛ „СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Доставка на медицински изделия-  Системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав /Стент- системи/ за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя и финансовата му обезпеченост, съгласно  Спецификация”, открита с Решение № 09- 01/ 09.01.2014 г.

Конкурсната документация се закупува в срок до 16.30 часа на 19/02/2014 г. от  Касата на Болницата или чрез куриерска служба, след като се заплати таксата по банковата сметка, посочена в Обявлението за поръчка на сайта на АОП – www.aop.bg

За да разгледате Спецификацията за стентове за нуждите на звено „Инвазивна кардиология” вижте линка по-долу:

Спецификация стентове 2014

Публикувано на

Още