МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория като структура е част от Диагностично Консултаативен Блок (ДКБ) и се помещава в приземния етаж на МБАЛ “Свети Врач” ЕООД на Блок А.

Клинична лаборатория се състои от следните функционално обособени сектори:

 1. Чакалня, регистратура, манипулационна;
 2. За клинично-химични, електролитни и хемостазни анализи;
 3. За хематологични анализи;
 4. За уринни анализи и пунктати.

КОНТРОЛНА СИСТЕМА

Контролна система – Вътрешен контрол на качеството (ВКК) и Външна оценка на качеството (ВОК)

За поддържането на аналитичната надеждност на резултатите в границите на оптималната вариация се провежда вътрешна и външна оценка на качеството на лабораторните показатели.

Вътрешната оценка се осъществява посредством системен вътрешен контрол на качеството.

Той включва проверка и оценка на идентичността (принадлежността) на изследването лице/биологичен материал, проба/резултат, оценка на възпроизводимостта (прецизността) и достоверността на резултатите. Резултатите от качествения контрол се нанасят върху съответните за целта контролни карти,чиято оценка е ежедневна. Вътрешният контрол се провежда с контролни материали с позната стойност на съставките, приета за истинска.

Система за външната оценка на качеството – СВОК на лабораторните резултати се осъществява посредством междулабораторен контрол на национално равнище. Отнася се до система за обективна оценка на лабораторните резултати от определена външна за лабораторията служба. Основна цел на ВОК е да се осигури сравнимост на резултатите, давани от различните лаборатории. Българската национална система за ВОК е създадена през 1994 г. Нашата лаборатория участва във следните програми:

 • клинична химия;
 • хематология;
 • хемокоагулация;
 • кръвно-газов анализ;
 • гликирани белтъци;
 • качествено изследване на урина;
 • количествено изследване на урина;
 • сърдечни маркери;
 • имунохимия.