Стопански сектор

Автотранспорт

Транспортното звено е част от АСБ и отговаря за качественото и навременно транспортно обслужване.