ОП Европейско териториално сътрудничество

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

„ ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2007- 2013 ”

www. greece-bulgaria.eu

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

МБАЛ „ СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД, гр. Сандански участва като Бенефициент по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „ Гърция- България 2007 – 2013 г.” с одобрен Проект „ Трансгранични действия за правилното диагностициране и елиминиране на стигмата при епилепсия- Епилептичен спектър B2-1.3.) в сътрудничество с Водещия партньор Психиатрична болница Солун.

Сфера на дейност: Сътрудничество и изграждане на мрежи по въпроси на здравното и социалното благосъстояние.

Целите на Проекта са:

  • Ø Изграждане на 2 антиепилептични звена в Болниците, оборудвани със специализирана медицинска апаратура и заети от квалифициран и високо обучен персонал;
  • Ø Установяване на пряка връзка между тези звена посредством телемедицина;
  • Ø Провеждане на 24- часови изследвания на пациенти, болни от епилепсия
  • Ø Повишаване осведомеността относно епилепсията сред лекари, медицински сестри, учители и обществото като цяло;
  • Ø Проучване качеството на живот на епилептиците и техните семейства;
  • Ø Проучване възгледите на населението относно Епилепсията.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавните бюджети на Република България и Република Гърция.

Публикувано на