ОБЯВА

Във връзка с изискванията на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № 19-9/29.12.2022г. на МЗ за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държават в МБАЛ  „ Югозападна болница“ ООД Сандански

О Б Я В Я В А М

Едно свободно място финансирано от държавата за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:

– лекар специализант по НЕРВНИ БОЛЕСТИ 

 Желаещите да кандидатстват за горепосоченото място, следва да представят   в деловодството на болницата документи, както следва:

–  Заявление по образец

– Диплома за завършено висше медицинско образование –  нотариално заверено копие за магистри – лекари

–  Автобиография

–  Мотивационно писмо

Документи ще се приемат в срок до 15.02.2023г.

Приема на специализанти ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя.

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването.

Лекари работещи на трудов договор в болницата и не зачислени за специализация при кандидатстване ще бъдат с предимство.

Публикувано на

Още