ОБЯВА

На основание чл.17 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № 19-4/26.07.2022г. на МЗ за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД Сандански

О Б Я В Я В А М

Едно свободно място- държавна поръчка за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ

Желаещите да кандидатстват за мястото, следва да представят в деловодството на болницата документи, както следва:

Заявление по образец
Диплома за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие за магистри – лекари
Автобиография
Мотивационно писмо
Документи ще се приемат в срок до 15.02.2023г.
Приемът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя.

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването.

Лекари работещи на трудов договор в болницата и не зачислени за специализация при кандидатстване ще бъдат с предимство.

Управител, д-р Илия Тонев

Публикувано на

Още